Go To Brand 2019
25 stycznia 2019 ogłoszono konkurs w ramach działania 3.3.3. Go To Brand. Przyjmowanie zacznie się od 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia. Jeżeli jednak ilość wniosków przekroczy alokacje termin ten może zostać skrócony. Do wzięcia jest 430 280,00 zł i ani złotówki więcej. W ramach danego naboru można sfinansować tylko targi do końca 2020 roku i tylko w firmie ryczałtu (brak ewidencji faktur). Oznacza to, że będzie jeszcze jedna edycja naboru do programu w 2020 roku. To tyle skrócie. Wkrótce napiszemy więcej o naborze jak i programach branżowych.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 25 lutego 2019 r.) w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 280,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
koszty reklamy w mediach targowych,
koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Dodał : -
Data dodania : 2019-01-28 00:00:00
Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy.